ECE 476 Final Project - Cornell Monopoly Ka Fung Lam, Jia-Mei Qian, Spring 2002